Disclaimer: algemene website De Visscher

Niets uit de website BestelVis.nl mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Visscher. De inhoud van deze site, evenals de inhoud van alle andere uitingen van De Visscher op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Visscher kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. De Visscher is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en/of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Disclaimer: bestelsite De Visscher

De op de bestelsite BestelVis.nl ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen ('informatie') wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter De Visscher stelt zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan De Visscher aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De Visscher behoudt zich het recht voor om de inhoud van BestelVis.nl zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.

Alle informatie op BestelVis.nl (documenten waaruit BestelVis.nl is samengesteld en alle voor BestelVis.nl gecreëerde elementen) is eigendom van De Visscher en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht zodra de informatie op de web-server aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De informatie op BestelVis.nl mag slechts worden gekopieerd ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van BestelVis.nl, aan gebruikers van deze bestelsite toegekend. Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Visscher. Wanneer u BestelVis.nl bezoekt, verstrekt u ons bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en bestellingen kunnen voldoen en u van de op deze bestelsite geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor De Visscher ten behoeve van besteladvies en analysedoeleinden.

De Visscher wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van BestelVis.nl waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van BestelVis.nl door De Visscher aangeboden als serviceverlening en/of informatieverstrekking. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.

Uitgever

De website annex bestelsite BestelVis.nl wordt uitgegeven door:

De Visscher Visspecialiteiten
Emiclaerhof 236
3823 ET Amersfoort

Handelsregister Kamer van Koophandel-nummer: 17118512

vissen_opgestapeld.jpg
vissen_veel.jpg