Algemene voorwaarden

De webshop op www.BestelVis.nl is een initiatief van De Visscher Vispecialiteiten gevestigd aan de Emiclaerhof 236 te Amersfoort hierna te noemen 'De Visscher'.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met De Visscher Visspecialiteiten (hierna: 'De Visscher') die online via de website annex bestelsite BestelVis.nl worden gedaan.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met De Visscher is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Een soepele hantering van deze Voorwaarden laat De Visscher onverlet alsnog strict deze Voorwaarden te hanteren. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van De Visscher zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Visscher.
 3. De Visscher is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering cq. overeenkomst te verbinden.

3. Prijs en betaling

 1. Alle vermelde prijzen op BestelVis.nl zijn in euro's en inclusief BTW. Getoonde productinformatie en prijzen zijn onder voorbehoud op basis van de op dat moment geldende specificaties van het product.
 2. Actieprijzen zijn uitsluitend geldig op de bestelsite BestelVis.nl.
 3. Bestellingen die via de bestelsite BestelVis.nl zijn gedaan, dienen of rechtstreeks via iDeal of contant bij het afhalen door u aan De Visscher te worden betaald.
 4. De Visscher houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder hierdoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens u, zeker wanneer noodzakelijk op grond van wettelijke voorschriften.
 5. De Visscher is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de product- en/of prijsinformatie.
 6. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Visscher gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Bestelling

 1. Elke bestelling wordt door De Visscher met de grootste zorg en vakmanschap voor u bereid. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat dit De Visscher dan per direct per e-mail via info@BestelVis.nl weten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
 2. Betaling dient altijd te gebeuren via iDeal of contant aan de balie in de winkel. Op rekening leveren is enkel en alleen mogelijk voor bedrijven na ontvangst van uw KvK - en BTW gegevens en bij bestellingen boven de € 2.500,- per maand.
 3. U ontvangt van uw bestelling per omgaande een e-mail als bevestiging van uw opdracht op het door u bij de bestelling opgegeven e-mail adres. Hierin staat duidelijk aangegeven wat u besteld heeft. Bij het niet ontvangen van een bevestiging e-mail kunt u telefonisch contact opnemen met De Visscher via (033) 456 38 29.
 4. Bij het plaatsen van een bestelling via de bestelsite BestelVis.nl dient u zelf de bestelling af te halen bij de balie van de winkel van De Visscher aan de Emiclaerhof 236 te Amersfoort.
 5. Op zon- en feestdagen kunnen geen bestellingen worden geplaatst om op diezelfde dag te worden afgehaald. Er kunnen uiteraard wel bestellingen worden geplaatst om op een andere dag tijdens de reguliere openingstijden van de winkel van De Visscher te worden afgehaald.
 6. De Visscher doet haar uiterste best om de gewenste producten op de door u aangegeven tijdstippen te bezorgen c.q. klaar te hebben. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Visscher hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na de aflevering schriftelijk en beargumenteerd van in kennis te stellen.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal De Visscher de desbetreffende producten tegen retournering vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten restitueren.

6. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten zal De Visscher, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder opgave van reden, zonder dat De Visscher gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Visscher kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
netten2.jpg
visbekken.jpg